SDIC  ›  Etický kodex SDIC

Etický kodex SDIC

   Sdružení dodavatelů investičních celků (dále jen „Sdružení") je dobrovolným společenstvím podniků, které se rozhodly spojit své síly k prosazení společných zájmů.

   Členské podniky Sdružení mají své vlastní obchodní cíle a záměry, jsou v řadě případů konkurenty a svou působností zaujímají různá postavení v dodavatelské struktuře v procesu investiční výstavby. Přesto hledají ve svém spojení ve Sdružení prostředek k odstranění překážek, způsobených vnějšími i vnitřními podmínkami jejich činnosti.

   U vědomí toho všechny členské podniky Sdružení dobrovolně přijímají pravidla vzájemných vztahů, obsažená v tomto etickém kodexu členů Sdružení, jako zásady chování členů Sdružení mezi sebou i při jejich vnějším působení. Smyslem těchto pravidel je přispět k upevnění a prohloubení partnerské spolupráce mezi členy Sdružení na principu vzájemné důvěry a vzájemného respektování jako zdroje jistot v podnikatelské činnosti.

   Etický kodex Sdružení je projevem úsilí o nastolení kvalitativně vyšší formy vztahů mezi členy Sdružení, která vytvoří stabilní základnu pro vzájemně prospěšnou spolupráci, a je vyjádřen takto:

   Úspěšná obchodní činnost, vytvářející jistotu perspektivní budoucnosti, je základním cílem každého členského podniku Sdružení a celého Sdružení jako společenství podniků. Proto každý člen Sdružení pro spolupráci na daném obchodním případu hodnotí přednostně možnosti součinnosti s ostatními členy Sdružení, s výhledem na vytvoření stabilizované dodavatelské struktury i pro další zakázky.

   Vztah mezi členy Sdružení je založen na jejich vzájemné vstřícnosti a ochotě k věcné spolupráci v rámci jejich kapacitních možností a v souladu s jejich dodavatelskými programy. Každý členský podnik Sdružení, vstupující do soutěže o získání zakázky, činí tak s vědomím, že má v ostatních členech Sdružení pevné zázemí a jistotu případné budoucí spolupráce.

   Členové Sdružení považují kokurenci za stimul odborného růstu a rozvoje každého podniku. V postavení vzájemných konkurentů vycházejí členové Sdružení ze zásady, že konkurence mezi nimi je čestným bojem o technické parametry a obchodní podmínky dodávky, s vyloučením všech postupů, porušujících pravidla podnikatelské etiky.

   Společným zájmem členů Sdružení je vytváření podmínek pro jejich úspěšnou dodavatelskou činnost v oblasti investičních celků jako hlavní programový cíl Sdružení. Všichni členové Sdružení podporují tento proces předáváním aktuálních informací o výskytu a dopadech vnějších negativních vlivů na jejich činnost do centra Sdružení. Takto vytvořený soubor informací, s předem stanoveným stupněm důvěrnosti, je společným majetkem členů Sdružení.

   Každá obchodní informace nemusí být pro každého člena Sdružení vzhledem k jeho dodavatelskému programu nebo kapacitě použitelná. Za standardní postup je považováno její postoupení do centra Sdružení nebo ostatním členům Sdružení, jejichž dodavatelské charakteristiky, možnosti a potřeby jsou známé.

   Názorová jednota členů Sdružení na řešení zásadních problémů činnosti jejich podniků vytváří ze Sdružení kompaktní skupinu se společnými zájmy. Představitelé členů Sdružení ve svých vystoupeních a při jednáních s partnery mimo Sdružení proto hájí a prosazují kromě vlastních podnikových zájmů také zájmy ostatních členů Sdružení a Sdružení jako celku.

   Program činnosti Sdružení je založen na komplexním řešením podnikových problémů a zasahuje do řady souvisejících resp. navazujících profesních resp. specializovaných oborů. Pro zpracování odborných argumentů a stanovisek pro jednání představitelů Sdružení s orgány státní správy, zákonodárnými orgány a ostatními institucemi jsou členové Sdružení připraveni v zájmu společné věci poskytnout odborný potenciál svých špičkových pracovníků.

   Akceschopnost a síla Sdružení je určena počtem a zejména kvalitou jeho členů, mírou pocitu jejich sounáležitosti k této skupině podniků a ochotou podílet se v rozsahu svých možností na dosažení společných cílů. Z tohoto pohledu je získávání nových členů Sdružení, jejichž postoje, názory a vztah ke spolupráci s ostatními členy mohou být pro Sdružení přínosem a posilou, v zájmu každého současného člena Sdružení.

   Součástí pracovních a osobních kontaktů mezi členy Sdružení je jejich přístup k řešení případných vzájemných sporů. Členové Sdružení v těchto případech upřednostňují vzájemné jednání se snahou o dosažení smíru.

   Členové Sdružení jsou si vědomi toho, že Sdružení je pro ně prostředkem k prosazení jejich záměrů a cílů. Členové Sdružení proto chápou svou spolupráci na společné věci a splnění svých povinností vůči Sdružení jako vytvoření a udržení nezbytných podmínek pro činnost Sdružení.

 

Představení našich členů

MAVEL, a.s.

MAVEL, a.s.

M a v e l, a.s. je přední celosvětová výrobní a inženýrská společnost, která se specializuje na vodní turbíny a…

ETD TRANSFORMÁTORY, a.s.

ETD TRANSFORMÁTORY, a.s.

Koncem 19. a začátkem 20. století byla v západních Čechách, zejména v Plzni, vybudována mohutná základna těžkého…

SIGMA GROUP a.s.

SIGMA GROUP a.s.

SIGMA GROUP spol. s r.o. je moderní, dynamicky se rozvíjející strojírenskou firmou, která je nejvýznamnějším výrobcem…

KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

Kvalita, spolehlivost a inovace Akciová společnost KRÁLOVOPOLSKÁ je předním dodavatelem aparátů pro chemický a…

JSP, s.r.o.

JSP, s.r.o.

   Společnost JSP je přední český výrobce a dodavatel v oboru měření a regulace. Klíčovými produkty jsou vlastní…

KERAMOPROJEKT TRENČÍN a.s.

KERAMOPROJEKT TRENČÍN a.s.

   Keramoprojekt Trenčín byl založen v roce 1951 původně jako národní podnik, později projektový ústav se…

AF POWER agency a.s.

AF POWER agency a.s.

   Společnost AF POWER agency a. s. patří v současnosti mezi hlavní hráče na poli mediální podpory oborů energetiky a…

Bohemia Müller s. r. o.

Bohemia Müller s. r. o.

Společnost Bohemia Müller s.r.o. byla založena v roce 1997. Zakladatelé jsou uznávanými odborníky v oblasti vysokého…

FANS, a.s.

FANS, a.s.

FANS, a.s. je dodavatelem investičních celků a služeb pro energetiku a průmysl. Zaměřuje se na dodávky na klíč a…

PSG – International a.s.

PSG – International a.s.

   PSG je moderní a dynamicky se rozvíjející skupina, která působí na trhu v České republice i v zahraničí od svého…

ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

   ZVVZ-Enven Engineering, a.s. je moderní obchodně inženýrská společnost, která působí na trhu v rámci…

Sdružení dodavatelů investičních celků
Thámova 18a
186 00 Praha 8

IČ: 14889153
Není plátce DPH

Kontaktní osoba:

Tomáš Měřínský
reditel@sdic.cz

Ondřej Zavadil
Tel.: +420 774 413 722
info@sdic.cz