SDIC  ›  Etický kodex SDIC

Etický kodex SDIC

   Sdružení dodavatelů investičních celků (dále jen „Sdružení") je dobrovolným společenstvím podniků, které se rozhodly spojit své síly k prosazení společných zájmů.

   Členské podniky Sdružení mají své vlastní obchodní cíle a záměry, jsou v řadě případů konkurenty a svou působností zaujímají různá postavení v dodavatelské struktuře v procesu investiční výstavby. Přesto hledají ve svém spojení ve Sdružení prostředek k odstranění překážek, způsobených vnějšími i vnitřními podmínkami jejich činnosti.

   U vědomí toho všechny členské podniky Sdružení dobrovolně přijímají pravidla vzájemných vztahů, obsažená v tomto etickém kodexu členů Sdružení, jako zásady chování členů Sdružení mezi sebou i při jejich vnějším působení. Smyslem těchto pravidel je přispět k upevnění a prohloubení partnerské spolupráce mezi členy Sdružení na principu vzájemné důvěry a vzájemného respektování jako zdroje jistot v podnikatelské činnosti.

   Etický kodex Sdružení je projevem úsilí o nastolení kvalitativně vyšší formy vztahů mezi členy Sdružení, která vytvoří stabilní základnu pro vzájemně prospěšnou spolupráci, a je vyjádřen takto:

   Úspěšná obchodní činnost, vytvářející jistotu perspektivní budoucnosti, je základním cílem každého členského podniku Sdružení a celého Sdružení jako společenství podniků. Proto každý člen Sdružení pro spolupráci na daném obchodním případu hodnotí přednostně možnosti součinnosti s ostatními členy Sdružení, s výhledem na vytvoření stabilizované dodavatelské struktury i pro další zakázky.

   Vztah mezi členy Sdružení je založen na jejich vzájemné vstřícnosti a ochotě k věcné spolupráci v rámci jejich kapacitních možností a v souladu s jejich dodavatelskými programy. Každý členský podnik Sdružení, vstupující do soutěže o získání zakázky, činí tak s vědomím, že má v ostatních členech Sdružení pevné zázemí a jistotu případné budoucí spolupráce.

   Členové Sdružení považují kokurenci za stimul odborného růstu a rozvoje každého podniku. V postavení vzájemných konkurentů vycházejí členové Sdružení ze zásady, že konkurence mezi nimi je čestným bojem o technické parametry a obchodní podmínky dodávky, s vyloučením všech postupů, porušujících pravidla podnikatelské etiky.

   Společným zájmem členů Sdružení je vytváření podmínek pro jejich úspěšnou dodavatelskou činnost v oblasti investičních celků jako hlavní programový cíl Sdružení. Všichni členové Sdružení podporují tento proces předáváním aktuálních informací o výskytu a dopadech vnějších negativních vlivů na jejich činnost do centra Sdružení. Takto vytvořený soubor informací, s předem stanoveným stupněm důvěrnosti, je společným majetkem členů Sdružení.

   Každá obchodní informace nemusí být pro každého člena Sdružení vzhledem k jeho dodavatelskému programu nebo kapacitě použitelná. Za standardní postup je považováno její postoupení do centra Sdružení nebo ostatním členům Sdružení, jejichž dodavatelské charakteristiky, možnosti a potřeby jsou známé.

   Názorová jednota členů Sdružení na řešení zásadních problémů činnosti jejich podniků vytváří ze Sdružení kompaktní skupinu se společnými zájmy. Představitelé členů Sdružení ve svých vystoupeních a při jednáních s partnery mimo Sdružení proto hájí a prosazují kromě vlastních podnikových zájmů také zájmy ostatních členů Sdružení a Sdružení jako celku.

   Program činnosti Sdružení je založen na komplexním řešením podnikových problémů a zasahuje do řady souvisejících resp. navazujících profesních resp. specializovaných oborů. Pro zpracování odborných argumentů a stanovisek pro jednání představitelů Sdružení s orgány státní správy, zákonodárnými orgány a ostatními institucemi jsou členové Sdružení připraveni v zájmu společné věci poskytnout odborný potenciál svých špičkových pracovníků.

   Akceschopnost a síla Sdružení je určena počtem a zejména kvalitou jeho členů, mírou pocitu jejich sounáležitosti k této skupině podniků a ochotou podílet se v rozsahu svých možností na dosažení společných cílů. Z tohoto pohledu je získávání nových členů Sdružení, jejichž postoje, názory a vztah ke spolupráci s ostatními členy mohou být pro Sdružení přínosem a posilou, v zájmu každého současného člena Sdružení.

   Součástí pracovních a osobních kontaktů mezi členy Sdružení je jejich přístup k řešení případných vzájemných sporů. Členové Sdružení v těchto případech upřednostňují vzájemné jednání se snahou o dosažení smíru.

   Členové Sdružení jsou si vědomi toho, že Sdružení je pro ně prostředkem k prosazení jejich záměrů a cílů. Členové Sdružení proto chápou svou spolupráci na společné věci a splnění svých povinností vůči Sdružení jako vytvoření a udržení nezbytných podmínek pro činnost Sdružení.

 

Představení našich členů

SIGMA GROUP a.s.

SIGMA GROUP a.s.

SIGMA GROUP a.s. je moderní, dynamicky se rozvíjející strojírenskou firmou, která je nejvýznamnějším výrobcem…

Bohemia Müller s. r. o.

Bohemia Müller s. r. o.

Společnost Bohemia Müller s.r.o. byla založena v roce 1997. Zakladatelé jsou uznávanými odborníky v oblasti vysokého…

MAVEL, a.s.

MAVEL, a.s.

M a v e l, a.s. je přední celosvětová výrobní a inženýrská společnost, která se specializuje na vodní turbíny a…

KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s.

Kvalita, spolehlivost a inovace Akciová společnost KRÁLOVOPOLSKÁ je předním dodavatelem aparátů pro chemický a…

PIO KERAMOPROJEKT a.s.

PIO KERAMOPROJEKT  a.s.

   Keramoprojekt Trenčín byl založen v roce 1951 původně jako národní podnik, později projektový ústav se…

ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

ZVVZ-Enven Engineering, a.s.

   ZVVZ-Enven Engineering, a.s. je moderní obchodně inženýrská společnost, která působí na trhu v rámci…

JSP, s.r.o.

JSP, s.r.o.

   Společnost JSP je přední český výrobce a dodavatel v oboru měření a regulace. Klíčovými produkty jsou vlastní…

FANS, a.s.

FANS, a.s.

FANS, a.s. je dodavatelem investičních celků a služeb pro energetiku a průmysl. Zaměřuje se na dodávky na klíč a…

AF POWER agency a.s.

AF POWER agency a.s.

   Společnost AF POWER agency a. s. patří v současnosti mezi hlavní hráče na poli mediální podpory oborů energetiky a…

ETD TRANSFORMÁTORY, a.s.

ETD TRANSFORMÁTORY, a.s.

Koncem 19. a začátkem 20. století byla v západních Čechách, zejména v Plzni, vybudována mohutná základna těžkého…

Sdružení dodavatelů investičních celků
Thámova 18a
186 00 Praha 8

IČ: 14889153
Není plátce DPH

Kontaktní osoba:

Tomáš Měřínský
reditel@sdic.cz

Ondřej Zavadil
Tel.: +420 774 413 722
info@sdic.cz