ETD TRANSFORMÁTORY

Koncem 19. a začátkem 20. století byla v západních Čechách, zejména v Plzni, vybudována mohutná základna těžkého strojírenství, jedna z největších v tehdejší rakousko – uherské monarchii. Její tradice a další rozvoj pokračovaly i po vzniku samostatné Československé republiky. Potřeba finalizace a vlastní kompletace strojírenských a metalurgických celků, jakož i dopravní techniky a elektroenergetiky přiměla vedení Škodových závodů v r. 1921 k založení Elektrotechnické továrny v Doudlevcích (ETD) na předměstí Plzně.

Výrobkovou náplň tvořily produkty z oblasti silnoproudé elektrotechniky, povětšinou elektrické stroje a přístroje.

Během několika let se závod vymanil z licenčního francouzského vlivu a tak od r. 1930 vyráběl již dle vlastního know- how. Portfolio elektrotechnické výroby bylo průběhem let rozšířeno.

Jako příklady lze uvést 2 ks transformátorů 360 MVA, 420 kV pro PVE Dlouhé Stráně, transformátory 410 MVA, 410 kV pro elektrárnu Kolubara v Jugoslávii, turboalternátory 1000 MW, 24 kV pro jadernou elektrárnu Temelín, série vvn vypínačů 420 kV se zhášecím mediem SF6.

Po r. 1990 v důsledku politicko-hospodářských změn došlo vesměs k osamostatnění oborů a od r. 1992 byly pod obchodním jménem ETD ŠKODA vyráběny transformátory, tlumivky, reaktory a elektrické přístroje pro energetiku a elektrickou trakci. V rámci dalších organizačních změn byl výrobní obor
transformátory v roce 1998 včleněn do společnosti ŠKODA ENERGO s.r.o. a po r. 2000 v rámci této společnosti osamostatněn a přejmenován na Divizi
Transformátory.

Strategickým rozhodnutím vlastníka o vyčlenění této elektroenergetické aktivity spolu se zájmem BEZ Transformátory a.s. o rozšíření svého výrobkového portfolia a o další rozvoj celého oboru transformátory došlo k prodeji kompletní produkce transformátorů v Elektrotechnické továrně Doudlevce do skupiny BEZ spolu s vlastním originálním know- how a možností označovat předmětné výrobky logem ŠKODA.

Nový vlastník je tak v plzeňské aglomeraci vybaven komplexní technologií, vlastním know- how a zkušebním zařízením pro elektrárenské, rozvodnové
a trakční aplikace jako jediný výrobce těchto možností na území ČR a SR pro dodávky silových transformátorů vyšších a vysokých výkonů.

Zásady konstrukce transformátorů
Konstrukce transformátorů ETD zohledňuje požadavky provozovatelů transformátorů jako je nízká energetická náročnost stroje, spolehlivost a ekologie.

Magnetický obvod stroje je vyroben z orientovaných plechů s nízkými ztrátami. Jednotlivé plechy jsou od sebe odizolovány tenkou vrstvou keramické
izolace odolné vysokým teplotám a chemickým účinkům transformátorového oleje. Skládání magnetického obvodu je prováděno technologií „StepLap“
pro snížení ztrát a hlučnosti stroje.

Vinutí je vyrobeno z vysoce vodivé elektrotechnické mědi izolované papírovou izolací. Pro vinutí větších průřezů je volen permutovaný vodič z důvodu
zamezení ztrát vířivými proudy.

Transformátory jsou vyráběny s pevným převodem nebo mohou být vybaveny přepínačem odboček bez zatížení (NLTC), resp.pod zatížením (OLTC).

Nádoba je svařovaná s dělicí rovinou v horní části pro zamezení úniku oleje v dělicí rovině a opatřená magnetickými bočníky. Prostor pro regulaci je oddělen od nádoby vlastního transformátoru kvůli zamezení průniku oleje z regulace do vinutí transformátoru. Stejně tak je rozdělena i dilatační nádoba stroje.

Chladicí systém transformátoru převážně tvoří radiátorová soustava s ventilátory, u větších výkonů jsou pak použity chladiče oleje s čerpadly.

Nádoba transformátoru je opatřena otočným podvozkem pro podélný a příčný posun a zdvihacími čepy pro manipulaci se strojem.

Chladicí soustava je standardně pozinkována, nádoba transformátoru opatřena epoxidovým nátěrovým systémem FEIDAL. V případě požadavku může
být pozinkována i nádoba transformátoru, popř. natřena chladicí soustava.

Vedle nosného programu, tedy transformátorů pro energetiku a pro elektrickou trakci jsou v ETD vyráběny i transformátory speciální podle přání zákazníků.

Výrobní program:
  • Třífázové regulační olejové transformátory, výkonový rozsah 10 až 320 MVA, jmenovité napětí do 420 kV
  • Třífázové neregulační transformátory, výkon do 410 MVA, napětí do 420 kV
  • Jednofázové neregulační olejové transformátory s celkovým výkonem třífázové sestavy do 1200 MVA a napětím do 420 kV
  • Řiditelné a neřiditelné transformátory speciálního provedení, např. s ohledem na počet vinutí, jmenovitá napětí nakrátko, speciální požadavky na připojení, uspořádání a druh chlazení a pod.
  • Lokomotivní transformátory
  • Trakční tlumivky pro pohony kolejových vozidel (metra, tramvají, trolejbusů)
  • Spouštěcí reaktory

Odkaz na web

Vybrané reference 2018 - 2022

Transformátor do jaderné elektrárny Mochovce

Jedná se o třetí ze čtyř blokových transformátorů 300 MVA/420 kV vyrobených v rámci projektu obnovy zařízení elektrárny, které nahradí stávající transformátory instalované před více než 30 lety.

Dodávka olejového reaktoru pro hutní společnost

Reaktor o výkonu 50 MVA, napěťová třída 22 kV, bude použit k vyrovnání proudových rázů pecního transformátoru, a tak nahradí původní zařízení.

4 blokové transformátory pro jadernou elektrárnu Mochovce

4 blokové transformátory 300 MVA/420kV, které budou instalovány v jaderné elektrárně Mochovce na jihu Slovenska. Postupně tak nahradí stávající transformátory, které ETD vyrobily před více než 30 lety.