O nás

Základní informace

Základní informace o Sdružení dodavatelů investičních celků

   Sdružení dodavatelů investičních celků (SDIC) bylo založeno v srpnu roku 1986. Od roku 1991 je právním subjektem se statutem dobrovolného sdružení právnických osob ve smyslu Občanského zákoníku.

   Činnost Sdružení je zaměřena na aktuální potřeby členů SDIC v jednotlivých etapách vývoje oboru dodávek investičních celků. Sdružení se v minulosti postupně zabývalo zpracováváním návrhů směrnic a norem pro investiční výstavbu, pro své členy zajišťovalo služby specializovaných odborných sekcí, informační servis a technické vzdělávání v oboru výstavby investičních celků. Od roku 1997 se aktivity SDIC soustřeďují výhradně na problematiku dodávek investičních celků pro tuzemský trh a export.

   SDIC představuje platformu při obhajobě a prosazování společných zájmů svých členů v problematice dodávek investičních celků pro export a tuzemský trh. Představitelé SDIC navazují kontakty a jednají s představiteli hospodářského a politického řízení státu a zástupci finančních, pojišťovacích a dalších institucí působících v oboru dodávek investičních celků. Nedílnou součástí práce Sdružení je nabídka pomoci při řešení individuálních problémů jednotlivých členů SDIC a podpora jejich obchodních aktivit. Každý člen Sdružení je oprávněn využívat prostředky a možnosti SDIC jako nástroje k dosažení svých ekonomických cílů.

   Vrcholným řídícím orgánem Sdružení je valná hromada SDIC. V mezidobí zasedání valné hromady řídí činnost Sdružení představenstvo SDIC. Kontrolním orgánem je revizní komise, která rovněž dohlíží na finanční hospodaření Sdružení. Základními organizačními dokumenty Sdružení jsou Stanovy SDIC a Jednací řád valné hromady SDIC.

   Členem SDIC mohou být právnické osoby, které jsou dodavateli investičních celků nebo se podílejí na jejich přípravě a realizaci v tuzemsku i v zahraničí. Členství ve Sdružení vzniká, po předchozím projednání přihlášky nového člena a schválení přijetí představenstvem SDIC, podpisem smlouvy o členství, která vymezuje práva a povinnosti obou smluvních stran.

Sdružení dodavatelů investičních celků dnes představuje skupinu podnikatelských subjektů, která je součástí makroekonomického prostředí ČR a vystupuje jako integrující prvek při obhajobě a prosazování společných zájmů svých členů i partnerů.

Rychlý kontakt

Norbert Tuša
Tel.: +420 775 337 900

Žádost o členství

V případě žádosti o členství nás prosím kontaktujte nebo si stáhněte registrační formulář.

soubor PDF 1,2 MB

Brožura SDIC

Seznam všech členů SDIC s podrobným popisem činnost a referencemi.

Etický kodex

Sdružení dodavatelů investičních celků (dále jen „Sdružení“) je dobrovolným společenstvím podniků, které se rozhodly spojit své síly k prosazení společných zájmů.

   Členské podniky Sdružení mají své vlastní obchodní cíle a záměry, jsou v řadě případů konkurenty a svou působností zaujímají různá postavení v dodavatelské struktuře v procesu investiční výstavby. Přesto hledají ve svém spojení ve Sdružení prostředek k odstranění překážek, způsobených vnějšími i vnitřními podmínkami jejich činnosti.

   U vědomí toho všechny členské podniky Sdružení dobrovolně přijímají pravidla vzájemných vztahů, obsažená v tomto etickém kodexu členů Sdružení, jako zásady chování členů Sdružení mezi sebou i při jejich vnějším působení. Smyslem těchto pravidel je přispět k upevnění a prohloubení partnerské spolupráce mezi členy Sdružení na principu vzájemné důvěry a vzájemného respektování jako zdroje jistot v podnikatelské činnosti.

   Etický kodex Sdružení je projevem úsilí o nastolení kvalitativně vyšší formy vztahů mezi členy Sdružení, která vytvoří stabilní základnu pro vzájemně prospěšnou spolupráci, a je vyjádřen takto:

   Úspěšná obchodní činnost, vytvářející jistotu perspektivní budoucnosti, je základním cílem každého členského podniku Sdružení a celého Sdružení jako společenství podniků. Proto každý člen Sdružení pro spolupráci na daném obchodním případu hodnotí přednostně možnosti součinnosti s ostatními členy Sdružení, s výhledem na vytvoření stabilizované dodavatelské struktury i pro další zakázky.

   Vztah mezi členy Sdružení je založen na jejich vzájemné vstřícnosti a ochotě k věcné spolupráci v rámci jejich kapacitních možností a v souladu s jejich dodavatelskými programy. Každý členský podnik Sdružení, vstupující do soutěže o získání zakázky, činí tak s vědomím, že má v ostatních členech Sdružení pevné zázemí a jistotu případné budoucí spolupráce.

   Členové Sdružení považují kokurenci za stimul odborného růstu a rozvoje každého podniku. V postavení vzájemných konkurentů vycházejí členové Sdružení ze zásady, že konkurence mezi nimi je čestným bojem o technické parametry a obchodní podmínky dodávky, s vyloučením všech postupů, porušujících pravidla podnikatelské etiky.

   Společným zájmem členů Sdružení je vytváření podmínek pro jejich úspěšnou dodavatelskou činnost v oblasti investičních celků jako hlavní programový cíl Sdružení. Všichni členové Sdružení podporují tento proces předáváním aktuálních informací o výskytu a dopadech vnějších negativních vlivů na jejich činnost do centra Sdružení. Takto vytvořený soubor informací, s předem stanoveným stupněm důvěrnosti, je společným majetkem členů Sdružení.

   Každá obchodní informace nemusí být pro každého člena Sdružení vzhledem k jeho dodavatelskému programu nebo kapacitě použitelná. Za standardní postup je považováno její postoupení do centra Sdružení nebo ostatním členům Sdružení, jejichž dodavatelské charakteristiky, možnosti a potřeby jsou známé.

   Názorová jednota členů Sdružení na řešení zásadních problémů činnosti jejich podniků vytváří ze Sdružení kompaktní skupinu se společnými zájmy. Představitelé členů Sdružení ve svých vystoupeních a při jednáních s partnery mimo Sdružení proto hájí a prosazují kromě vlastních podnikových zájmů také zájmy ostatních členů Sdružení a Sdružení jako celku.

   Program činnosti Sdružení je založen na komplexním řešením podnikových problémů a zasahuje do řady souvisejících resp. navazujících profesních resp. specializovaných oborů. Pro zpracování odborných argumentů a stanovisek pro jednání představitelů Sdružení s orgány státní správy, zákonodárnými orgány a ostatními institucemi jsou členové Sdružení připraveni v zájmu společné věci poskytnout odborný potenciál svých špičkových pracovníků.

   Akceschopnost a síla Sdružení je určena počtem a zejména kvalitou jeho členů, mírou pocitu jejich sounáležitosti k této skupině podniků a ochotou podílet se v rozsahu svých možností na dosažení společných cílů. Z tohoto pohledu je získávání nových členů Sdružení, jejichž postoje, názory a vztah ke spolupráci s ostatními členy mohou být pro Sdružení přínosem a posilou, v zájmu každého současného člena Sdružení.

   Součástí pracovních a osobních kontaktů mezi členy Sdružení je jejich přístup k řešení případných vzájemných sporů. Členové Sdružení v těchto případech upřednostňují vzájemné jednání se snahou o dosažení smíru.

   Členové Sdružení jsou si vědomi toho, že Sdružení je pro ně prostředkem k prosazení jejich záměrů a cílů. Členové Sdružení proto chápou svou spolupráci na společné věci a splnění svých povinností vůči Sdružení jako vytvoření a udržení nezbytných podmínek pro činnost Sdružení.

Chcete se dozvědět více?

Kontaktujte nás, rádi odpovíme na vaše dotazy.